Půjčovna

Koloběžka musí jet podle vašich představ, musí vám prostě padnout. Proto je třeba si koloběžku dobře vyzkoušet.  V prodejně budete mít dostatek času a prostoru na testování. Pokud si však chcete udělat delší výlet, lze si kolběžku zapůjčit. Neváhejte a přijďte nás navštívit.

Modely k zapůjčení

 

Ceník

1 den  250,- Kč.
2 dny  400,- Kč.
Víkend – pátek až pondělí 500,- Kč.
Každý další den 100,- Kč.

Půjčovní podmínky

1) Zapůjčení koloběžky:

Nájemce používá koloběžku na smluvenou dobu. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení dvou dokladů a složení patřičné zálohy. Jistina bude složena v hotovosti.

Jízda na vypůjčeném koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu,
ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Koloběžku je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot.

Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele a je možné ji používat jen způsobem k tomu určeném.

Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.

2) Půjčovné a vratná záloha

Koloběžka se půjčují po předložení 2 průkazů totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 3 000,- Kč/koloběžka.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky. V případě zájmu je možné si koloběžku i s příslušenství rezervovat osobně, telefonicky nebo přes internet.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzaté koloběžku (a případné příslušenství)
za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem. Jestliže se rozhodnete koupit si u nás jakoukoliv novou koloběžku, dostanete od nás dny půjčovného zdarma do výše 500,- Kč.

3) Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se správným používáním koloběžky.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (a případně jejího příslušenství) uhradí nájemce její cenu ve výši ceny prodejní.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny koloběžky uvedené v jím podepsané smlouvě o nájmu movitých věcí stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které koloběžku uvedené v jím podepsané dohodě využívají.

4) Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a její příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním koloběžky, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplívajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

 

 

CLOSE
CLOSE